Tandheelkundigeblik


Fluoride, tandenpoetsen met giftig afval!Reeds lange tijd is in de tandheelkunde en bij de dagelijkse gebitsverzorging fluoride een geaccepteerde en vaak zelfs aanbevolen stof. De vroegere fluoridetabletjes zijn weliswaar verdwenen omdat de ouders er een soort weerzin tegen kregen, maar als antwoord hierop hebben diverse firma´s de hoeveelheid van het sterke gif fluoride in de tandpasta verhoogd. Een tube tandpasta bevat nu 1000 ppm (parts per million) en het opeten van de inhoud van zo´n tube kan voor een kind van 10 kg dodelijk zijn. Nu zal geen weldenkend mens dat doen, maar kinderen doen soms onverwachte dingen. Bij het poetsen komt toch altijd wel enige fluoride in het lichaam. Het risico dat tandpasta wordt ingeslikt, wordt bovendien nog vergroot door de aangename smaak die er vaak aan wordt gegeven. Ook bij tandheelkundige behandelingen wordt vaak fluoride toegediend via mondspoelingen met een fluorideoplossing: ja zelfs vulmaterialen bevatten fluoride om cariës tegen te gaan. Flossdraad, tandenstokers, fluorhoudende cementen, alles is vergeven van de fluoride. Het schrijnende is dat de gezondheid van jonge kinderen, bij wie het immuunsysteem nog verre van volgroeid is, er al op zeer jonge leeftijd mee ondermijnd wordt. Daarbij stapelt fluoride zich in het bindweefsel.

Fred Neelissen Straling
De werking van fluoriden vertoont grote overeenkomst met die van de onzichtbare straling WiFi die overal aanwezig is. Als we zelf deze straling uit ons huis denken te weren door ontstoring van de woning, dan dringt deze toch wel door de muren heen tot ons door bijvoorbeeld doordat de buren WiFi hebben. We zullen moeten leren dit te accepteren. Veel apparaten zenden ongewenste straling uit: afstandsbediening, Dect telefoon, internet, iPad, smartphone etc. Ook hieraan valt niet meer te ontkomen. Vluchten kan niet meer. Op dezelfde manier is de fluoride de tandheelkunde binnengedrongen en helaas maar moeilijk te verwijderen. Juist door de grote omvang van de toepassingen, ook door tandartsen, en de aanbevelingen in reclames zijn we het zicht op de gevaren ervan kwijtgeraakt.

Btw op tandpasta naar 6%
Kortgeleden ( november 2016) heeft men de btw op tandpasta verlaagd naar 6%. Het argument was dat fluoride een geneesmiddel zou zijn. Het zou het ontstaan van gaatjes in de kiezen tegengaan.
      Dit laatste is nooit aangetoond. Deze hype onder het publiek is een grote stunt van de farmacie die hiermee meer tandpasta aan de man probeert te brengen. Daardoor wordt er ook meer tandpasta verkocht en zo ook meer fluoride het lichaam ingestuurd. Fluoride blijft een sterk gif en hoort op de gifbelt thuis en heeft geen therapeutische werking. De vermeende werking berust uitsluitend op statistieken en deze zijn bij het fluorideonderzoek constant vervalst. Immers wat is er makkelijker om aan te geven dat een afwijking aan glazuur wel of geen gaatje is. De bedoeling van de onderzoeker speelt hier een duidelijke rol en de fabrieken subsidiëren de onderzoeken. Ook geven de statistieken geen enkele vorm van significantie aan. Zie op deze website de recensie van "De Nieuwe Watergeuzen", het nieuwe boek van Hans Moolenburgh, arts.
      Dit boek behandelt de fluorideringsstrijd in de 80er jaren van de vorige eeuw, waarbij uiteindelijk minister Vorrink het af moest leggen tegenover Moolenburgh met een kleine groep vertrouwelingen. Resultaat: de reeds begonnen waterfluoridering werd stopgezet en hier zijn we hem nog steeds dankbaar voor.
      Het beste is om zelf de tandpasta te maken door natriumbicarbonaat één op één te mengen met cocosvet. Dan weten we zeker dat fluoride afwezig is en het is stukken goedkoper.

Het geloof in fluoride
Het geloof in een heilzame werking van fluoride is in de tandheelkunde inmiddels diep geworteld en het zal nog wel enige tijd duren voordat op dit punt volledige sanering bereikt is, zo dat ooit nog mogelijk is. Hoe komt het toch dat allerlei fenomenen in de gezondheidszorg onuitroeibaar lijken te zijn zelfs als die daarbij volgens een gezond verstand nog giftig en daardoor schadelijk zijn ook, zoals amalgaam, vaccinaties en fluoride? Amalgaam is na een strijd van 30 jaar wel in onbruik geraakt. Hoewel het gebruik van dit vulmateriaal practisch uitgebannen is, blijken sommige tandheelkundige instanties gezien hun uitspraken nog steeds niet overtuigd van de kwalijke werking van de metalen in deze legering, waarin het kwik natuurlijk de grootste boosdoener is, ja zelfs wordt de toxische werking van het kwik in het amalgaam ontkend.
      Nu is al jarenlang de fluoride het onderwerp van discussie.
      Onweerlegbare bewijzen voor een heilzame werking van de fluoride zijn er niet. Als men beweert dat tanden en kiezen vooral gezonder geworden zouden zijn door fluoride, dan gaat men volledig voorbij aan de veranderde eet- en drinkgewoontes en de verbeterde zorg voor de mond door bijvoorbeeld mondhygiënistes. Een onderzoek aan de Saarland-universiteit in Duitsland liet zien dat de fluorbinding aan het glazuur door het poetsen met gefluorideerde tandpasta zich beperkte tot een dikte van slechts zes nanometer. De onderzoekers betwijfelen terecht of dergelijke extreem dunne laagjes fluorapatiet in staat zijn tot cariëspreventie. Een reden om het geloof in fluoride voorgoed af te zweren. (Müller, 2010)  1)

Afvalproduct
Fluoriden zijn een afvalproduct van de aluminiumindustrie en in het tandheelkundig pre-fluoride tijdperk moesten de fabrieken dit product verzamelen en zorgvuldig afvoeren. Dit mocht niet via de schoorsteen in de atmosfeer en in de omgeving terechtkomen. Vóór die tijd bleken koeien die in de buurt van de fabrieken graasden afbrokkelende kiezen te hebben en zakten zij door hun poten doordat de gewrichten het begaven. Ook dit laatste wordt veroorzaakt door fluoride, waarover later. Het verantwoorde afvoeren werd toen een zeer kostbare procedure voor de industrie, doordat de fluoride het metaal aantastte van de vaten waarin het opgeslagen werd en deze gingen lekken. Het halogeen fluor is uiterst giftig en agressief: het tast zelfs glas aan. Nu krijgen de fabrieken er geld voor omdat de tandheelkunde dit graag opkoopt.

Verlaging van het IQ
In een bericht in het Engelse tijdschrift WDDTY (What Docters Don´t Tell You) wordt vermeld, dat fluoride in het drinkwater het IQ bij kinderen drastisch verlaagt. Dit begint al in de baarmoeder doordat het giftige fluoride door de placenta niet wordt tegengehouden. Fluoride is een neurotoxine en mensen kunnen 1000 keer zoveel van dit gif opnemen als van welke andere stof dan ook die de hersenen beschadigt.  2) 
      In Nederland is het water niet gefluorideerd. Door toedoen van de arts Hans Moolenburgh met zijn groep is in de zeventiger jaren drinkwaterfluoridering verboden op grond van artikel 10a van de grondwet over de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. De jurisprudentie met betrekking tot de fluoridering berust dus op dit artikel.

Statistieken
De vermeende gunstige werking op glazuur wordt onderbouwd door statistieken die laten zien dat bij fluoridegebruik minder cariës optreedt. Niet alle statistieken zijn echter eensluidend. Ook het omgekeerde wordt soms aangetoond. In principe mag men statistieken niet als bewijs gebruiken, zeker als er grote economische belangen mee gemoeid zijn. Zij zijn slechts een benadering van de werkelijkheid en zijn dus bedrieglijk en soms manipuleerbaar. Nu er in deze tijd zoveel te doen is over zwendel in de wetenschap is het zeer aannemelijk dat er bij het constateren van een gaatje een enorme variatie kan optreden. Wat voor de ene onderzoeker een gaatje voorstelt kan de andere daar een heel andere mening over hebben. Zo kan er met statistieken gemanipuleerd worden. In het verleden is ook overduidelijk aangetoond dat er gemanipuleerd is om tot een lichte significantie te komen.(Colquhoun, 1986)  3) .
      Er werd gegoocheld met de vraag wat nu wel en wat nu geen gaatje was. Een zo ingrijpende maatregel als de waterfluoridering is daarmee niet te verdedigen.
      In Bahrein heeft het drinkwater een natuurlijke fluorideconcentratie van 1.3 mg fluoride per liter. Erg hoog dus, maar 80% van de tanden was daar carieus, dus wijd verbreid. Fluorose de zichtbare fluorafwijkingen in het gebit was in 50% van de gevallen aanwezig en in 20% in ernstige vorm. Dus op dit punt heeft de fluoride alleen een negatieve uitwerking gehad en geen invloed op cariës.

Werkingsmechanisme
We moeten ons goed realiseren, dat de fluoride door het slijmvlies van de mond heen terecht kan komen in het bindweefsel in het lichaam en zich dan concentreert in het bindweefsel van alle organen en orgaansystemen. Het meest echter in bot, banden en pezen, de wand van bloedvaten (vooral de aorta is een voorkeursplaats), en ook in het gebit. Tanden ontstaan namelijk uit bindweefsel. En aan de tanden kunnen we de stapeling ook zien. Dit is het enige zichtbare teken van een chronische fluorvergiftiging. Er is geen veilige concentratie. Hoe meer fluoride men opneemt, hoe groter het risico. Bij een wat hogere dosering ontstaan er vlekken op het glazuur
      Het glazuur wordt ook harder, maar dat betekent helaas niet dat er minder gaatjes in kunnen komen. Glazuur wordt brosser en breekt makkelijker af. Ook bot wordt harder. Fred Neelissen Ook gewrichten verliezen hun beweeglijkheid. Bijvoorbeeld in Turkije en India, waar van nature zeer veel fluoride in het water zit, zijn veel mensen op vroege leeftijd al enigszins invalide geworden en lopen met behulp van een stok. In deze landen weet men dat dit een gevolg is van fluoride. Veel onderzoek heeft dan ook in die landen plaats gevonden.
Dat is de reden geweest destijds om fluoride als therapie te geven bij osteoporose. Daar is men inmiddels echter van teruggekomen, omdat het aantal botbreuken sterk toenam als gevolg van de toegenomen brosheid van het bot. Het werd te hard. Het is een bewijs van de smalle therapeutische breedte van fluoride. Datzelfde gebeurt in het gebit. Er ontstaan breuken in glazuur. Door de affiniteit met de aorta ontstaan in de gebieden met veel fluoride in het drinkwater veel meer hart- en vaataandoeningen. Er treedt verharding van de aorta op met klinische zichtbare gevolgen. In gebieden waar het drinkwater van nature fluoride bevat, zoals bijvoorbeeld in Turkije, China en India zien we dat mensen vroegtijdig verouderen. De fluoride wordt daar the aging factor genoemd. Al het bindweefsel wordt immers harder. De invaliditeit van de bevolking neemt ook toe doordat de gewrichten verharden en hun natuurlijke beweeglijkheid verliezen.
      Het destijds gehouden onderzoek in de plaatsen Tiel en Culemborg liet zien dat door de excessieve botgroei en de botafzetting in rug en gewrichten de bewoners van Tiel, waar het water gefluorideerd werd, gemiddeld 2 kg zwaarder waren dan de inwoners van Culemborg die als controle-gemeente niet gefluorideerd was. Daarnaast bleek een aantal jaren later dat het cariësgehalte van beide steden hetzelfde was. Fluoride versnelt veroudering, doordat het bindweefsel wordt aangetast en de huid rimpelig wordt. Het beeld kan gaan lijken op dat van sclerodermie.
      Het DNA reparatie-enzym werkt bij fluoridebelasting onvoldoende. Een studie hierover laat zien dat er een relatie bestaat tussen dit enzym en het ontstaan van kanker. Een onderzoek van Burk (Walbott, 1978)  4)  toont aan dat in gefluorideerde steden in Amerika 10% meer kanker voorkomt dan in ongefluorideerde gebieden. Een Hollands onderzoek van de bioloog Grimbergen laat zien dat fluoride de bacteriegroei weliswaar remt, maar dat de schimmelgroei daarentegen wordt bevorderd. Een relatie met de veel voorkomende candidabelasting is dan snel gelegd.
      Fluoride vermindert de snelheid van de witte bloedlichaampjes. Hierdoor wordt de kwaliteit van het immuunsysteem verminderd en worden we vatbaarder voor infecties.

Werkingsmechanisme
Er zijn twee vormen van een fluoride-intoxicatie: een acute en een chronisch vorm. Acuut: tandvleesontstekingen, buikpijn, opgeblazen buik, slappe ontlasting en dorst, jeukende uitslag.
      Chronisch: veranderingen in botstructuren, botaangroei met verstijving van gewrichten, verkalkingen van banden, mottled enamel, kramp in de benen, verminderd reactievermogen, tamheid en verminderde intelligentie. Ook de cognitieve vaardigheden van kinderen verminderen. In tranquillizers zitten fluorideverbindingen. Arteriosclerose ontstaat door het onvolwaardig bindweefsel.

Conclusie
De grote hoeveelheid wetenschappelijke documentatie die over fluoride beschikbaar is, laat geen eenduidig beeld zien. Vóór- en tegenstanders te over. Voorzover er nog voorstanders zijn, worden die uitsluitend gevonden binnen de tandheelkunde. Dat is logisch omdat de algemene geneeskunde de therapie met fluoride inmiddels definitief verlaten heeft als gevolg van nare consequenties als bot- en heupfracturen. De tegenstanders van het gif fluoride hebben het gelijk aan hun zijde, zoals we in dit artikel hebben aangetoond.

Voetnoot:
1)   Müller et al.: Elementaldepth profiling of Fluoridated hydroxyapatite: saving your dentition by the skin of
       your teeth? Langmuir 2010

2)   Environmental Health Perspectives, 2012.

3)   Colquhoun, J. et al.: The Hastings Fluoridation Experiment. Science or Swindle?
       The Ecologist. Vol. 16, nr.6, 1986.

4)   Waldbott, George: Fluoridation, The Great Dilemma Coronado Press 1978


Fred Neelissen,
Bioenergetische tandheelkunde en
Second opinion onderzoek


Tandheelkundigeblik
Fred Neelissen
Julianalaan 64
2051 JS OverveenHome
Visitekaartje
Implantologie
Amalgaam
Fluoride
Meetmethoden
Kosten
Patiëntervaringen
In de pers
Contact en routebeschrijving
Trefwoorden: